Gegevens van het kantoor

Hieronder vind je onze wettelijke gegevens

Group fidura is de handelsbenaming waaronder volgende vennootschappen optreden:

 • Group Fidura Verzekeringen BV.
  Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
  Zetel: Noordlaan 109; 9200 Dendermonde
  Ondernemingsnummer: 0459.807.021
  RPR Gent, afdeling Dendermonde
  Tussenpersoon verzekeringen  (*)
 • Group Fidura bank BV.
  Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
  Zetel: Kapellenstraat 45A; 9280 Denderbelle
  Ondernemingsnummer: 0830.781.244
  RPR Gent, afdeling Dendermonde
  Tussenpersoon verzekeringen, bank- en beleggingsdiensten (*)

 

(*) Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden op basis van het ondernemingsnummer door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Disclaimer website

De toegang tot de beschikbare informatie op de site van Group Fidura(www.fidura.be) is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk het geheel van deze voorwaarden. Group Fidura behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde te wijzigen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

Op de website aanwezige informatie
Deze website bevat algemene informatie over Group Fidura, de door haar verstrekte diensten en aangeboden producten.
Group Fidura waakt naar best vermogen over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de toegankelijkheid ervan betreft. We stellen alle redelijke middelen in het werk om op de website correcte en actuele gegevens weer te geven.
De inlichtingen, opinies en simulaties op onze website zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders.
Group Fidura geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties. De informatie wordt buiten elke aansprakelijkheid van Group Fidura vertrekt.
De verstrekte inlichtingen houden geen offerte van diensten of producten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Zelfs in dat laatste geval is de offerte enkel geldig voor de personen die de site in België raadplegen of gebruiken, met uitsluiting van alle andere personen. Voor heel precieze inlichtingen, professioneel advies of een offerte dient u zich te wenden tot Group Fidura.

Intellectuele eigendom
De site van Group Fidura wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo’s, grafische creaties, foto’s, animaties, video’s en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van Group Fidura of zijn partners (leveranciers e.d.) . Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating.

Hyperlinks
Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Group Fidura niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar onze website, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina’s, naar bestanden of toepassingen van onze website, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Group Fidura.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Group Fidura geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop onze website naar de websites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op onze website. Group Fidura is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Aangeboden diensten

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar biedt ons kantoor diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

We doen dit voor volgende takken waarvoor we een FSMA-erkenning hebben:
1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Voor onze activiteiten als bankagent verwijzen we graag naar de rubriek Financieel advies/ Bank van deze website en de mogelijkheid om door te klikken naar onze bankwebsite.

Vergoeding en verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Belangenconflictenbeleid

Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

Welke belangenconflicten?
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

 • De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) – een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten – een persoon die (on) rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,
 • Tussen de klanten onderling.

Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt.

Rekening houdend met de kenmerken van het kantoor, is een overzicht gemaakt van de potentiële belangenconflicten:

 • De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden, mogelijk ten nadele van de klant
 • De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst van verzekeringsdistributie of een namens de klant uitgevoerde transactie, belang dat verschillend is van het belang van de klant bij het resultaat
 • De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een financiële of een andere prikkel om het belang van een andere klant of groep van klanten te laten primeren op het belang van de klant
 • De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon oefent hetzelfde bedrijf uit als de klant
 • De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon ontvangt van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte verzekeringsdistributie een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten, voordeel dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst.

 

Welke maatregelen neemt ons kantoor?
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: – Een interne instructienota; – Een aangepast verloningsbeleid; – Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; – Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; – Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; – Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Bij belangenconflicten wordt volgende procedure gevolgd.

Duurzaamheidsbeleid

Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s
Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren
De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Klachtenbeleid en -regeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as.

Maak een afspraak